Uplynulé semináře

2016

     Květen

 

    Středočeský kraj

    Duben

 

    Jihomoravský kraj

    Olomoucký kraj

    Březen

   

    Jihomoravský kraj

    Kraj Vysočina

    Královéhradecký kraj

    Moravskoslezský kraj

    Olomoucký kraj

    Plzeňský kraj

    Středočeský kraj

    Ústecký kraj

    Únor

   

    Kraj Vysočina

    Plzeňský kraj

    Leden

 

    Jihočeský kraj

    Jihomoravský kraj

    Pardubický kraj

    Plzeňský kraj

                                                            _______________________________________________________

 1. Společná zemědělská politika po roce 2013 a možné dopady do českého zemědělství
 2. Význam a podmínky agroenviromentálních opatření v novém programovém období 2014-2020
 3. Nové požadavky na hospodaření v zemědělském podniku z hlediska zdraví a péče o pohodu hospodářských zvířat (welfare)
 4. Podpora zavádění inovací v zemědělských podnicích zabývajících se rostlinnou výrobou (RV)
 5. Inovace pěstitelských technologií polních plodin a využití půdoochranných technologií
 6. Požadavky na ochranu půdy, vody a ovzduší v zemědělském podniku
 7. Požadavky na integrovanou ochranu hlavních polních plodin při zachování ekonomiky pěstování a omezení negativních vlivů pesticidů na životní prostředí
 8. Právní normy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zemědělství a lesnictví
 9. Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako základ úspěšného zemědělského podnikání

                                                                                                                                                                  ____

Od roku 2008 do současné doby proběhly tyto semináře:

(v případě vašeho zájmu o již proběhlé téma nás neváhejte kontaktovat)

 • Koncepce českého zemědělství
 • Odborný rozvoj pracovníků v potr.a zem. firmách zaměřený na oblast marketingových procesů
 • Ochrana půdy proti degradačním faktorům v zemědělském podniku
 • Optimalizace procesů pro vyšší konkurenceschopnost firem v zemědělskopotravinářském resortu
 • Optimální postupy při odchovu telat a mladého skotu jako cesta ke konkurenceschopnosti stád skotu
 • Pěstební technologie obilovin a ozimé řepky v kontextu nových poznatků výzkum
 • Požadavky na nakládání se závadnými látkami z hlediska ochrany vod v zemědělském podniku
 • Požadavky na provozování potravinářských a krmivářských podniků
 • Uplatňování náhrady škody a oceňování její výše způsobené zvěří na zemědělské půdě
 • Základy #lean manufactoring# v prostředí zemědělských firem
 • Aktuální požadavky na používání a skladování hnojiv
 • Revitalizace českého zemědělství
 • Přehled ekonomiky a trhů významných komodit ŽV –mléka a hovězího masa a komodity RV - obilovin
 • Požadavky právních předpisů z oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k zemědělskému hospodaření na půdě nejen z pohledu podmíněnosti a dotační politiky
 • Management dojení, jeho optimalizace a hodnocení kvality dodávek mléka
 • Právní normy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zemědělství
 • Společná zemědělská politika po roce 2013 a možné dopady do českého zemědělství
 • Kontrola Cross Compliance a její rozšíření od roku 2011
 • Eroze půdy a protierozní ochrana půdy
 • Efektivní využívání zemědělských strojů
 • Zpeněžování zemědělských komodit v ČR a EU, odbytová a nákupní družstva
 • Zásady správné chovatelské praxe v chovu skotu
 • Hospodaření na půdě ve vazbě na udržování a zvyšování půdní úrodnosti a ochrana půdy
 • Chov krav BTPM, trvale udržitelné obhospodařování a využívání TTP a ekonomika chovu
 • Problematika odpadů ze zemědělské činnosti, jejich specifikace a přeměna ne bezzátěžové produkty
 • Nové požadavky na hospodaření v zemědělském podniku z hlediska ochrany vody a půdy
 • Integrované systémy regulace plevelů v návaznosti na národní akční plán (NAP)
 • Kalkulace vlastních nákladů rozhodujících komodit RV a ŽV
 • Aktualizace a rozšíření požadavků podmíněnosti od roku 2013
 • Ochrana životního prostředí a krajiny v zemědělském podniku
 • Podpora zavádění inovací v zemědělských podnicích v ŽV
 • Podpora zavádění inovací v zemědělských podnicích v RV
 • Inovace pěstitelských technologií polních plodin a využití půdoochranných technologií
 • Vlastnické a užívací vztahy k půdě jako základ úspěšného zemědělského podnikání
 • Nové požadavky na hospodaření v zemědělském podniku z hlediska zdraví a péče o pohodu hospodářských zvířat
 • Právní normy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zemědělství a lesnictví
 • Požadavky na ochranu půdy, vody a ovzduší v zemědělském podniku
 • Požadavky na integrovanou ochranu hlavních polních plodin při zachování ekonomiky pěstování a omezení negativních vlivů pesticidů na životní prostředí
 • Význam a podmínky agroenvironmentálních opatření v novém programovacím období 2014 - 2020