Podpora dalšího vzdělávání zemědělců v Královéhradeckém kraji - programy

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

logoline

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název prioritní osy: Další vzdělávání
Číslo prioritní osy: 7.3
Číslo oblasti podpory: 7.3.2
Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název výzvy: Královéhradecký kraj - Výzva č. 3 pro GP - oblast podpory 3.2

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

» více informací

 

V rámci projektu byly vytvořeny následující vzdělávací programy.

 

1. Daňová soustava a její reformy pro zemědělské podniky

Soustava daní v ČR a její struktura
Daň z příjmů právnických osob
Vývoj od r.2011
Změny v DPPO  od roku 2013  (daňový balíček – zákon č.500/2012 Sb.)
Zákon o rezervách – opravné položky,  tvorba a čerpání rezerv
Specifické oblasti zemědělství: doběh transformace družstev a další
Výhled změn od roku 2014 
Očekávané změny v souvislosti se zřízením JIM
Oblast sociálního a zdravotního pojištění
Daň z přidané hodnoty
Vývoj zákona od r.2011, nejčastější chyby v DPH
Změny v zákonu o DPH od roku 2013
Výhled změn  od roku 2014
Daň z nemovitostí,  Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
Spotřební daně a Silniční daň
Dopady rekodifikace civilního práva do oblasti účetnictví a daní (dopad změn v absolutních a relativních závazkových právech, změny ve smluvních závazcích).

 

2. Asertivní komunikace

Základy asertivity
Úvod do problematiky, definice asertivity, cíle asertivity a její podstata. Základní prvky asertivního chování.
Asertivní techniky
Základní myšlenka a použití asertivity. Šest asertivních technik podle Smithe a jejich nácvik v praxi.
Zásady účinného jednání
Zásady předávání informací, vyjadřování svých potřeb a očekávání, předkládání rozhodnutí, aktivního naslouchání, kritizování a chválení, sounáležitost a soucítění, přijímání kritiky a přijímání chvály.
Asertivní lidská práva
Jedenáct asertivních práv, jejich aplikace na vlastní možnosti využití, osobní silné a slabé stránky v komunikaci.

 

3. Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013

Zemědělství v současné etapě vývoje
Základní faktory a limity využití omezených přírodních zdrojů v globálních a lokálních souvislostech současného zemědělství
Specifika nabídky, poptávky a formování trhů v agrárním sektoru
Typické znaky změn v agrárním sektoru – agrobyznys, základní modely
Společná zemědělská politika Evropské Unie
Východiska, strategie, cíle a základní principy Společné zemědělské politiky (dále SZP) – důvody a účinky volby nástrojů
Základní etapy vývoje SZP a zásadní reformy, příčinné souvislosti a charakteristiky
Implementace Společné zemědělské politiky EU v podmínkách českého zemědělství
Koncepce evropského modelu zemědělství v rámci strategie SZP od roku 2007 a její implementace v podmínkách ČR
Formování SZP po roce 2013
Celkový přístup a strategie reformy, legislativní rámec,
Změny v koncepci a využití Pilířů I a II, nařízení o přímých platbách, podpory citlivých sektorů, LFA, podpora rozvoje venkova. Víceletý finanční rámec. Řešení pro rok 2014.

 

4. Občanské právo pro zemědělce

Obecná část
Pojem soukromé právo, předmět úpravy, základní zásady a principy, osoby, věci, právní skutečnosti
Absolutní majetková práva
Věcná práva, systematika a změny nové úpravy, držba, vlastnictví, sousedská práva, vyvlastnění, spoluvlastnictví, dědické právo
Relativní majetková práva
Úvod do problematiky, význam a souvislosti přechodných ustanovení, pacht a jeho vztah k nájmu, pachtovní právo, pacht a spoluvlastnictví pozemku
Hlavní změny ve smluvních závazcích
Filozofie nové úpravy, výrazové prostředky.

 

5. Obchodní právo pro zemědělce

Vymezení obchodního práva
(obchodní právo v ČR, pojem a předmět obchodního práva, prameny obchodního práva, nová právní úprava od roku 2014 – vztah k zemědělství dříve a dnes)
Podnikatel a podnikání
(vymezení podnikatele, jednání podnikatele, podnikání zahraničních osob, podnik, obchodní firma, sídlo – zvláštnosti v zemědělství)
Obchodní rejstřík
(vymezení pojmu, zapisované subjekty, zapisované skutečnosti, návrh na zápis do obchodního rejstříku, doklady pro zápis do obchodního rejstříku, sbírka listin obchodního rejstříku)
Účetnictví podnikatelů
(základní informace z hlediska obchodního práva)
Hospodářská soutěž
(právní regulace hospodářské soutěže, účast na hospodářské soutěži – vliv na zemědělství)
Nekalá soutěž
(vymezení nekalé soutěže, postih nekalé soutěže)
Základní úprava obchodních společností a družstev
(právnické osoby podle obchodního zákoníku, založení a vznik, vklad a podíl, základní kapitál, statutární orgán, kontrolní orgán, zrušení bez likvidace, zrušení s likvidací, zánik, majetek zjištěný po skončení likvidace – využití v zemědělství)
Veřejná obchodní společnost
(charakteristika společnosti a její založení, firma a společenská smlouva, společníci, vztahy ke třetím osobám, zrušení a zánik společnosti)
Komanditní společnost
(charakteristika společnosti a její založení, firma a společenská smlouva, společníci, vztahy ke třetím osobám, zrušení a zánik společnosti)
Společnost s ručením omezeným
(charakteristika společnosti a její založení, firma a společenská smlouva, společníci, orgány společnosti, vztahy ke třetím osobám, zrušení a zánik společnosti)
Akciová společnost
(charakteristika společnosti a její založení, firma a společenská smlouva a stanovy, akcie a akcionáři, orgány společnosti, změny základního kapitálu, zrušení a zánik společnosti)
Družstvo
(charakteristika družstva, jeho založení a firma, stanovy družstva, členové družstva, orgány družstva, vztahy ke třetím osobám, zrušení a zánik družstva – jeho pozice v zemědělství dříve a dnes)
Obchodní závazkové vztahy
(základní ustanovení k obchodním závazkovým vztahům, přehled smluv podle obchodního zákoníku, charakteristika vybraných smluvních vztahů a jejich využití v zemědělství)
Základy právní úpravy platné od 1.1.2014
(rekodifikace soukromého práva obecně a její promítnutí do zemědělství)
Základní úprava obchodních korporací
(právnické osoby, založení a vznik, vklad, podíl, základní kapitál, orgány, zrušení zánik a likvidace – vliv na činnost v zemědělství)
Veřejná obchodní společnost
(základy nové právní úpravy)
Komanditní společnost
(základy nové právní úpravy)
Společnost s ručením omezeným
(založení, společenská smlouva, společníci, orgány, kapitál, zrušení a zánik – dopady na zemědělské společnosti)
Akciová společnost
(založení, stanovy, akcie, akcionáři, orgány, základní kapitál a jeho změny, zrušení – vliv na zemědělské a.s.)
Družstvo
(charakteristika, založení, firma, stanovy, členové, základní kapitál, orgány, vztahy ke třetím osobám, zrušení a zánik – perspektivy v zemědělství)

 

6. Pracovněprávní vztahy pro zemědělce

Pracovněprávní vztahy
Úvod do problematiky, vymezení pojmu, základní zásady a principy pracovního práva, vztah k občanskému zákoníku, právní úkony.
Pracovní poměr
Vznik,změna a zánik pracovního poměru, zkušební doba, odstupné, obchodní vedení v pracovním poměru, uplatnění neplatnosti, změny právní úpravy – specifika v zemědělství.
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní doba, mzda
Právní úprava a možnosti využití, výklad nejasností – specifika v zemědělství.
Dovolená, náhrada škody, vnitřní předpis
Změny ze zákona, odpovědnostní vztahy, úprava práv zaměstnanců a jejich dopady do zemědělství.
Doručování, přechod práv a povinností, BOZP, kolektivní smlouva
Závazná pravidla, základní povinnost zaměstnavatele – bezpečná práce, kolektivní práva.

 

7. Právní vztahy k půdě

Právní vztahy k půdě: přehled platné právní úpravy.
Vztah platné právní úpravy k právním předpisům upravujícím proces restitucí a transformace v zemědělství.
Rozbor právní úpravy vlastnických a užívacích vztahů k půdě.
Právní úprava účinná od 1. 1. 2014 a její důsledky pro právní vztahy k půdě.

 

8. Půdoochranné technologie proti erozi a jejich zajištění v zemědělských podnicích

Eroze půdy
Pojem vodní a větrné eroze půdy, eroze přirozená a nadměrná, projevy eroze, příčiny eroze, erozní škody na pozemcích i mimo ně
Legislativní úprava protierozní ochrany půdy
Legislativní požadavky na protierozní ochranu půdy, současná právní úprava a připravovaná novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Přehled protierozních opatření a aspekty jejich realizace
Přehled organizačních, agrotechnických a biotechnických opatření, charakteristika jednotlivých protierozních opatření na ochranu zemědělské půdy před erozí, obecné a specifické půdoochranné technologie
Mapové a další podklady využitelné v ochraně půdy před erozí na úrovni zemědělského podniku
Charakteristika jednotlivých informačních a mapových podkladů a jejich využití v ochraně půdy před erozí v zemědělském podniku (model USLE, LPIS, geoportál SOWAC-GIS a další)
Postupy protierozní ochrany půdy v zemědělském podniku
Popis možností při realizaci protierozní ochrany půdy v zemědělském podniku nejen z pohledu podmíněnosti (standard GAEC 2), ukázka konkrétního postupu a využití informací a podkladů týkající se erozního ohrožení půd na úrovni zemědělského podniku

 

9. Manipulace, řešení konfliktů

Manipulace a jak se jí bránit
Co je manipulace a proč vzniká. Klasifikace manipulace. Manipulativní techniky. Druhy manipulace a jejich projevy. Kontramanipulativní strategie, prevence, obrana, nástroje obrany proti manipulaci, běžné způsoby chování.
Konflikt
Definice konfliktu, typy konfliktů, chování lidí v konfliktech a jeho přímé příčiny. Lidé a konflikty, spory a problémy, řešení problému, pozitivní přístup ke konfliktům.
Zvládání konfliktů
Zásady zvládání konfliktů, způsoby zvládání konfliktů, postup zvládání konfliktů.
Styly jednání
Kritéria úspěchu, přehled stylů vyjednávání, klíčová pravidla pro řešení konfliktů.

 

10. Technologie a technika ošetřování dojnic

Odchov zdravých telat- základ pro efektivní stádo
Nejfrekventovanější otázky chovatelů na úspěšný odchov
Intenzivní odchov jalovic – předpoklad rentabilní produkce
Specifikace základních potřeb vysokoužitkových dojnic (definice chovatelského komplexu, welfare, chovatelský komfort, mikroklima, rodukce tepla, tepelný a chladový stres, ventilace, potřeba světla, plochy, základní rozměrové parametry)
Mléko, dojení, dojírny (technologie dojení, četnost dojení, hygiena vemena, chlazení, parametry dojíren, přednosti a nevýhody robotizovaného dojení, prevence mastitid)
Nejčastější chyby a omyly v chovech skotu (specifikace chyby, následky, náprava)
Technologie chovu (krmení a výživa, efektivnost přihrnování, odkliz kejdy a mrvy, nastýlání, pravidelnost zahajování pracovních operací, eliminace vyrušování zvířat, zásady manipulace se skotem)
Předpoklady pro snižování produkčních nákladů na mléko.