Systém dalšího profesního vzdělávání manažerů zemědělských podniků z kraje Vysočina

Projekt vytvořil systém dalšího vzdělávání zemědělských manažerů a naplnil tento systém soustavou vzdělávacích programů v oblastech manažerských kompetencí, legislativních znalostí a odborných dovedností - vznikly specifické modulární vzdělávací programy podle nejlepší praxe EU. Procesy vzdělávacího systému a vybrané moduly vzdělávacích programů byly ověřeny pilotním projektem a předány Institutu vzdělávání v zemědělství o.p.s.. Byla vytvořena a připravena základní skupina lektorů, která zajistí funkčnost a udržitelnost systému, byly položeny základy pro podporu dalšího profesního vzdělávání zemědělských manažerů nástroji e-learningu.

logoline_projekt_VY.jpg

Příjemce podpory: Zemědělský svaz ČR
Název operačního programu: Operační program lidských zdrojů
Název priority: Rozvoj celoživotního učení
Název opatření: Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Název grantového schématu: Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
Zahájení projektu: 4.1.2006
Ukončení projektu: 4.7.2007
Doba trvání projektu: 18 měsíců
Místo realizace: Kraj Vysočina

Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. vznikl v rámci projektu „Systém dalšího profesního vzdělávání manažerů v zemědělských podnicích v kraji Vysočina“, financovaného z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, ESF a státního rozpočtu.

 

V rámci projektu byly vytvořeny následující vzdělávací programy.

 

Stručný obsah projektu:

Tento vzdělávací systém zajistí aktuální informovanost, prohloubí odborné vzdělání, rozšíří a zvýší kvalifikaci soukromých zemědělců, manažerů, ekonomů a dalších zaměstnanců zemědělských podniků v oblastech, které jsou pro ně nezbytné, ale v ucelené formě těžko dostupné, vybaví je informacemi potřebnými k tomu, aby byli konkurenceschopní v "nové" Evropské unii s cílem  zastavit odliv mladých lidí s odbornými znalostmi do měst a předat jim potřebné znalosti a dovednosti, aby mohli bez problémů zahájit podnikání v oblasti zemědělské výroby, zachovat a v dlouhodobějším výhledu vytvořit pracovní místa v zemědělství.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem předkládaného projektu bylo vytvoření komplexního vzdělávacího programu, který bude přizpůsoben vlastnostem a požadavkům cílové skupiny. Tento program zvýší informovanost, prohloubí odborné vzdělání, rozšíří a zvýší kvalifikaci soukromých zemědělců, manažerů, ekonomů a dalších zaměstnanců zemědělských podniků v oblastech, které jsou pro ně nezbytné, ale v ucelené formě těžko dostupné. Specifické cíle pak byly následující.

  • Formulovat optimální profil znalostí, dovedností a správné praxe zemědělských manažerů.
  • Vyvinout vzdělávací programy podle nejlepší praxe EU v oblastech managementu, odbornosti a legislativy.
  • Vytvořit infrastrukturu vzdělávacích institucí, která zajistí jeho naplnění, udržitelnost a rozvoj.
  • Vytvořit institucionální rámec systému dalšího profesního vzdělávání zemědělských manažerů - v rámci projektu vznikne instituce, které bude systém předán a ta bude jeho nositelem.
  • Vytvořit e-learningovou podporu vzdělávání zemědělských manažerů.

Účelem projektu bylo vyřešit komplexně problematiku vzdělávání soukromých zemědělců, manažerů, ekonomů a dalších zaměstnanců zemědělských podniků u témat, která jsou z jejich strany nejvíce žádána. EU podporovala a do budoucna bude podporovat mladé a začínající zemědělce. Mimo jiné budou poskytovány prostředky na "osamostatňování mladých zemědělců", kteří jsou mladší 40 let. Projekt tyto mladé zemědělce připraví, aby byli schopni čerpat z EU všechny dostupné podpory, orientovali se v platné legislativě a byli tak konkurenceschopní.

 

Přínos pro cílovou skupinu:

  • Výstup z projektu - Systém dalšího profesní vzdělávání manažerů zemědělských podniků přispěje ke zlepšení nabídky možností dalšího profesního vzdělávání v kraji Vysočina.
  • V jeho důsledku dojde ke zlepšení řízení zemědělských podniků a tím ke zlepšení jejich konkurenční schopnosti. Vlivem tohoto zlepšení dojde také ke zlepšení podmínek pro udržení či zlepšení zaměstnanosti v kraji (udržení pracovních míst v zemědělství).
  • Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. a lektoři, kteří se na vývoji systému a vzdělávacích programů podíleli, získali ucelené programy a nástroje na bázi moderních metod manažerského řízení.
  • Přínosem pro zadavatele - neziskovou oborovou organizaci Zemědělský svaz ČR – je hlavním přínosem vytvoření institucionálního rámce a lektorské infrastruktury pro další profesní vzdělávání manažerů členských organizací, jejichž zájmy zastupuje.

 

Zapojení cílových skupin:

Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců se aktivně podíleli na průzkumu vzdělávacích potřeb a sestavování profilu znalostí. Oponovali vytvářené programy a v rámci pilotního programu absolvovali vybrané moduly vzdělávání. Podíleli na závěrečných úpravách systému a schvalování podmínek certifikace  absolventů a akreditace lektorů.

Zemědělský svaz ČR koordinoval vznik systému dalšího profesního vzdělávání zemědělských manažerů, zajistil propagační kampaň systému a založil Institut vzdělávání v zemědělství, který je nositelem vzdělávacího systému a zajistí jeho udržitelnost a rozvoj.

Lektoři, konzultanti a učitelé vytvořili jednotlivé moduly vzdělávacích programů, v rámci pilotního projektu vybrané moduly odškolili a vytvořili síť akreditovaných lektorů zajišťujících vzdělávání zemědělských manažerů a rozvoj programů v rámci vytvořeného systému.

 

Tento projekt byl financován z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.