Rozvoj dalšího vzdělávání zemědělců ve Zlínském kraji - programy

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

logoline

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název prioritní osy: Další vzdělávání
Číslo prioritní osy: 7.3
Číslo oblasti podpory: 7.3.2
Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název výzvy: Zlínský kraj - Výzva č. 4 pro GP - oblast podpory 3.2

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

» více informací

 

V rámci projektu byly vytvořeny následující vzdělávací programy.

 

1. Daňová soustava a její reformy pro zemědělské podniky

Úvod do daňové problematiky
Daňový systém České republiky, princip přímých a nepřímých daní. Základní novely daňových zákonů v letech 2013 a 2014. Změny v daňové správě od 1.1.2013
Zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách
Změny od 1.1.2013 – změny ve zdaňování fyzických osob. Změny od 1.1.2014 - změny v soukromém právu, změny v souvislosti se zrušením daně dědické a darovací, změny u fyzických osob, změny u právnických osob, společná ustanovení.
Základní změny v sociálním a zdravotním pojištění
Parametry v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění v roce 2013. Principy důchodové reformy. Parametry v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění v roce 2014
Změny v oblasti účetnictví
Novela zákona o účetnictví v souvislosti s inventarizacemi. Přehled změn ve vyhlášce 500/2002 Sb. pro roky 2012 až 2014.
Daň z přidané hodnoty
Změny zákona v letech 2013 a 2014.
Daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitých věcí
Změny zákona v letech 2012 a 2013 – poplatníci, předmět daně, základ daně, osvobození.

 

2. Vybraná ustanovení občanského zákoníku pro zemědělskou prvovýrobu - Zlínský kraj

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a přehled zásadních změn právní úpravy v oblasti zemědělství
Dopady nové právní úpravy pro Zemědělský svaz České republiky
Nová právní úprava užívacích vztahů k půdě – nájemní a pachtovní smlouvy
Změny právní úpravy týkající se staveb.

 

3. Použití portálu farmář pro uživatele s rostlinnou výrobou

Práce s portálem Farmář-přihlášení do systému, změny přihlašovacích údajů, orientace v prostředí aplikace
Vysvětlení základních zobrazení při použití programu Registr půdy
Ovládání zobrazovacích součástí a informací v Registru půdy, tisk map a důležitých informací
Evidence přípravků ochrany rostlin a hnojiv s návazností na registr půdy LPIS
Protierozní opatření na konkrétních pozemcích s návaznosti na registr půdy LPIS
Vyplnění elektronické žádosti operačního programu PRV.

 

4. Použití portálu farmář pro uživatele s živočišnou výrobou

Používání Integrovaného registru zvířat
Práce s portálem Farmář-přihlášení do systému, změny přihlašovacích údajů, orientace v prostředí aplikace
Vysvětlení základních zobrazení při použití programu Registr zvířat
Ovládání zobrazovacích součástí a informací v Registru zvířat, tisk sestav a důležitých informací
Hlášení změn (narození, přesuny apod.)
Pastevní deník
Přehledy užitečných odkazů pro dané skupiny uživatelů, opakování v prostředí portálu farmáře
Vyplnění elektronické žádosti operačního programu PRV.

 

5. Prezentační dovednosti zaměstnanců zemědělských podniků

Proč prezentujeme
Různé typy prezentací
Fáze přípravy prezentace 
Části prezentace ve fázi realizace 
Začátek prezentace 
Nastartování dynamiky
Problematika icebreakerů
Diagnostika účastníků
Interaktivní výklad 
Metoda „prodej užitku“; „emoční prodej" a „metoda negace“
Fakta, tvrzení a argumenty 
Chyby, trapasy a jak na ně
Komunikace během prezentace 
Nonverbální komunikace 
Řešení konfliktů během prezentace
Shrnutí, evaluace a závěr 
Jak na stress před a během prezentace
Brain jogging

 

6. Priority management a jeho specifika v zemědělské prvovýrobě

Řízení pracovního i soukromého života a jejich vzájemné sladění
Důsledky a dopady neřízení času a priorit
Reflexe a sebereflexe
Osobnostní typologie
Časový kvadrant a nastavení priorit
Časový snímek dne a mapping
Zloději času a obranné mechanizmy proti nim
Problematika prokrastinace
Life management – Work life balance
Mentální mapy a organizační strategie
Holistický management
Tvorba cílů + metoda SMARTER (včetně tréninku této metody)
Procesní a operativní přístup v praxi zemědělských pracovníků
Trénink vytvoření procesu v zemědělské prvovýrobě
Vliv klimatických podmínek na organizování času zemědělského manažera
Strategie zvládání stresu + EFT management
Techniky uvolňující stres + EFT jako nástroj prevence i komplexního odstranění psychických problémů.

 

7. Zemědělská prvovýroba Zlínského kraje a pracovněprávní vztahy

Pracovněprávní vztahy
Úvod do problematiky, vymezení pojmu, základní zásady a principy pracovního práva, vztah k občanskému zákoníku, právní úkony.
Zlínský kraj a trh práce z pohledu statistiky
Zlínský kraj v číslech - hospodářství, zemědělství, trhu práce. Vývoj a současnost.
Pracovní poměr
Vznik, změna a zánik pracovního poměru, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou, odstupné, neplatnost právního jednání, obchodní vedení v pracovním poměru, specifika v zemědělství.
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní doba, odměna za práci, mzda, příplatky
Právní úprava a možnosti využití, výklad nejasností, specifika v zemědělství.
Překážky v práci, dovolená
Obecná úprava, aktuální stav, úprava práv a povinností zaměstnanců, specifika v zemědělství.
Vnitřní předpis, zvláštní pracovní podmínky, další aktuální otázky
Závazná pravidla, práva a povinnosti zaměstnavatele, specifika v zemědělství.

 

8. Strategický management a jeho specifika v zemědělské prvovýrobě

 

9. Veterinární legislativa ve vztahu k zemědělcům

Seznámení s legislativou
Úvod do veterinární problematiky z hlediska národní a evropské legislativy.
Zabezpečení odpovídajících podmínek pro chov hospodářských zvířat
Požadavky na budování hospodářství, vybavení a použité technologie pro chov hospodářských zvířat tak, aby odpovídaly požadavkům na zdraví a pohodu zvířat.
Biologická bezpečnost
Zajištění potřebné ochrany chovů před možným zavlečením nákaz.
Kontrola zdraví zvířat
Zajištění zdravotních zkoušek z hlediska udržení a zlepšení nákazového statusu chovaných zvířat.
Podávání léčivých přípravků
Požadavky na podávání a evidenci veterinárních léčivých přípravků ze strany chovatele a veterinárního lékaře.
Zdravotní nezávadnost krmiv
Možnosti krmení zvířat z pohledu jejich zdravotní nezávadnosti pro zvířata a jejich produkty.
Dodávky mléka z hospodářství
Prodej syrového mléka v malém množství konečnému spotřebiteli.
Domácí porážky hospodářských zvířat
Legislativní možnosti provádět domácí porážky chovaných zvířat za účelem spotřeby v domácnosti chovatele.
Přeprava zvířat
Základní požadavky na přepravu zvířat realizovanou chovateli.
Dodávky zvířat na jatky
Požadavky na dodávky jatečných zvířat na jatky a možnosti výjimek. 
Asanační činnost – neškodné odstraňování vedlejších živočišných produktů
Zajištění provádění asanační činnosti v souvislosti s chovem zvířat
Pohotovostní plán chovatele a na hospodářství
Informace o pohotovostních plánech a požadavky na individuální pohotovostní plány chovatele.
Činnost chovatele v případě podezření z nákazy a nemoci přenosné ze zvířat na člověka a při jejím potvrzení
Činnost chovatele v případě, že došlo k narušení zdravotního stavu chovaných zvířat a v případě potvrzení nákazy.
Náhrady chovatelům v případě eradikace nákazy
Možnosti poskytování náhrad chovatelům v případě realizace ochranných a zdolávacích veterinárních opatření.
Dovoz a vývoz zvířat
Základní požadavky na chovatele v případě realizace obchodování, dovozu a vývozu zvířat.
Kontroly podmíněnosti
Požadavky na plnění podmínek kontroly podmíněnosti v rámci dotačních titulů.