Rozvoj dalšího vzdělávání zemědělců ve Zlínském kraji

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

logoline

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název prioritní osy: Další vzdělávání
Číslo prioritní osy: 7.3
Číslo oblasti podpory: 7.3.2
Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Název výzvy: Zlínský kraj - Výzva č. 4 pro GP - oblast podpory 3.2

Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
Název projektu: Podpora dalšího vzdělávání zemědělců ve Zlínském kraji
Datum zahájení projektu: 01.10.2012
Předpokládané datum ukončení projektu: 30.06.2014

 

V rámci projektu byly vytvořeny následující vzdělávací programy.
Materiály ze seminářů ke stažení najdete na konci této stránky.

 

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je tvorba devíti nových kurzů uzpůsobených potřebám cílové skupiny a jejich pilotní ověření na skupině dospělých - účastníků dalšího vzdělávání.

V projektu vycházíme ze zájmu cílové skupiny Zlínského kraje, kteří nabídku takto zaměřených kurzů v regionu postrádají. Zájem zaměstnavatelů byl zjištěn a doložen dotazníkovým šetřením.

Cílovou skupinou projektu bude 180 účastníků dalšího vzdělávání v rámci pilotáže kurzů, kteří bydlištěm, místem výkonu práce pocházejí ze Zlínského kraje.

Délka projektu byla stanovena na 21 měsíců, v první části vytvoří metodikové veškeré materiály potřebné pro výuku kurzu - vytvořeny budou metodiky a pracovní sešity - bude tak zajištěna udržitelnost projektu. V druhé části projektu budou nové kurzy pilotně ověřeny.

Realizační tým jsme sestavili ze zkušených zaměstnanců, kteří mají potřebné znalosti i zkušenosti. Projekt je navázán na naši pobočku v Uherském Hradišti.

 

Cíle projektu:

Cílem předkládaného projektu je rozšířit nabídku dalšího vzdělávání cílové skupiny projektu - dospělých osob z odvětví zpracování zemědělských plodin vytvořením komplexního vzdělávacího programu o devíti kurzech vytvořených na míru potřebám cílové skupiny Zlínského kraje.

Dílčí cíle projektu jsou:
- Vytvoření metodik a učebních materiálů kurzu:
1. Daňová soustava a její reformy pro zemědělské podniky
2. Vybraná ustanovení občanského zákoníku pro zemědělskou prvovýrobu - Zlínský kraj
3. Použití portálu farmář pro uživatele s rostlinnou výrobou
4. Použití portálu farmář pro uživatele s živočišnou výrobou
5. Prezentační dovednosti zaměstnanců zemědělských podniků
6. Priority management a jeho specifika v zemědělské prvovýrobě
7. Zemědělská prvovýroba Zlínského kraje a pracovněprávní vztahy
8. Strategický management a jeho specifika v zemědělské prvovýrobě
9. Veterinární legislativa ve vztahu k zemědělcům

- Druhým dílčím cílem v rámci další fáze projektu je pilotní ověření všech kurzů na 180 účastnících dalšího vzdělávání - každá osoba se zúčastní pilotáže jednoho kurzu.
- Posledním cílem je nastavení udržitelnosti projektu a to vyhodnocením kurzu, jeho úpravou a nastavením pro jeho další využití i po ukončení projektu.

 

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu je 180 osob - účastníků dalšího vzdělávání. Všichni zapojení jsou zemědělci, kteří již ukončili počáteční vzdělávání na školách a dalším vzděláváním při zaměstnání usilují o rozšíření své kvalifikace, znalostí, dovedností a možností uplatnění na trhu práce.

Jedná se většinou o osoby se středoškolským vzděláním, které si uvědomují, že další vzdělávání zvyšuje jejich možnosti uplatnění, vzdělané osoby budou lépe odolávat konkurenčním tlakům.

Cílová skupina kurzů ze sektoru zemědělství často pracuje na pracovní pozici:
předseda, ředitel, ekonom
a především:
agronom, zootechnik, mechanizátor.

Předpokládáme zapojení 140 mužů a 40 žen (vzhledem k podstatně vyššímu zastoupení mužů v zemědělském sektoru, usilujeme ale o co nejvyšší zastoupení žen v projektu), všechny osoby budou ze Zlínského kraje -bydlištěm a místem výkonu práce. Budeme usilovat o maximální zapojení osob znevýhodněných na trhu práce - především mladých osob do 30 let, absolventů, ale též osob nad 50 let, apod.

V případě jejich zapojení budeme dbát zvýšeného ohledu na tyto skupiny a budeme zohledňovat jejich specifické potřeby. V případě mladých budeme usilovat o zapojení této skupiny z více než 50%.

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Kontakt na projektového manažera:
Ing. Veronika Hlaváčková, Ph.D.
Institut vzdělávání v zemědělství
Hybernská 38
110 00 - Praha 1
tel.: 602 790 274

 

Materiály ze seminářů ke stažení:

 

Priority management a jeho specifika v zemědělské prvovýrobě, David Kalivoda

Veterinární legislativa ve vztahu k zemědělcům, Zbyněk Semerád

Vybraná ustanovení občanského zákoníku pro zemědělskou prvovýrobu, Stanislav Marchal

Použití portálu farmář pro uživatele s rostlinnou výrobou, Vladimír Šeda

Použití portálu farmář pro uživatele s živočišnou výrobou, Jan Šeda

Daňová soustava a její reformy pro zemědělské podniky, Jiří Pavel

Prezentační dovednosti zaměstnanců zemědělských podniků, David Kalivoda

Zemědělská prvovýroba Zlínského kraje a pracovněprávní vztahy, Luděk Mazuch

Strategický management a jeho specifika v zemědělské prvovýrobě, Peter Jaďuď